องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
2,583
ปีนี้
23,315
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
57,304
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
ประวัติความเป็นมา

 

      องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 หมวด 1 มาตรา 6 ในตำบลหนึ่งให้มีสภาตำบลสภาหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สภาตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล ในปี พ.ศ. 2538 ตำบลช่างเคิ่งจึงมี "สภาตำบลช่างเคิ่ง" เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่พัฒนาตำบลช่างเคิ่ง โดยมีนายปรีชา วิเศษคุณ กำนันตำบลช่างเคิ่งเป็นประธานสภาตำบลในขณะนั้น

 

        ต่อมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 สภาตำบลช่างเคิ่ง ซึ่งมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่งตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเล็ก มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารส่วนตำบล โดยมีนายปรีชา วิเศษคุณ กำนันตำบลช่างเคิ่ง เป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่งคนแรก และ ประธานกรรมการบริหารคนที่สอง คือ นาบดวงดี กุลเม็ง ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

     ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการยกเลิกบทนิยามคณะกรรมการบริหารโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่4) พ.ศ.2546 โดยให้ใช้คณะผู้บริหารแทน ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 2 คน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกมาจากสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วเสนอให้นายอำเภอแต่งตั้งและเปลี่ยนชื่อตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

    ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ครบวาระการดำรงตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่งจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง คือ นาย ดวงดี กุลเม็ง ซึ่งเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประกอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่5) พ.ศ. 2546

 

     ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2552 สมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่งและนายกและนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จึงได้จัดให้มีกานเลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552 ผู้ที่ได้รับการเป็นนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง คือ นายสุวิทย์ แก้วบุตร และ กกต. ได้ประกาศรับรองผล เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา

 

    ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 สมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่งและนายกและนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จึงได้จัดให้มีกานเลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ผู้ที่ได้รับการเป็นนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง คือ นายอุดร ปิโย และ กกต. ได้ประกาศรับรองผล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน