องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
2,583
ปีนี้
23,315
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
57,304
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

 

“คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม พร้อมนำสู่อาเซียน”

 

 

พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น

 

2. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน ผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับและดำเนินชีวิตตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

3. พัฒนาประสิทธิภาพในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนและมีคุณภาพ รองรับการเข้าสู่อาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฟื้นฟูอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น พัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะเพื่อชีวิตและสังคม

 

5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย

 

6. พัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ชุมชนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปัน ภายใต้สังคมที่อบอุ่นและเอื้ออาทร

 

7. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล    ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ สนับสนุนทุกชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา การตรวจสอบ