องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
2,583
ปีนี้
23,315
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
57,304
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

         ตำบลช่างเคิ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่แจ่ม ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ประมาณ 317.36 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับตำบลแม่นาจร ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทือกเขาอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ติดกับตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันตกติดกับตำบลบ้านทับ ตำบลปางหินฝน และตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว และหย่อมบ้านแม่แทน
หมู่ที่ 2 บ้านต่อเรือ
หมู่ที่ 5 บ้านต้นตาลและหย่อมบ้านนางแล
หมู่ที่ 6 บ้านพร้าวหนุ่ม
หมู่ที่ 7 บ้านป่าเท้อ และหย่อมบ้านบนนาใหม่
หมู่ที่ 8 บ้านท้องฝาย
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยริน รวมถึงหย่อมบ้านกลางทุ่งและห้วยป่ากั้ง
หมู่ที่ 10 บ้านแม่ปาน
หมู่ที่ 11 บ้านแม่มิงค์
หมู่ที่ 13 บ้านป่าตึง รวมถึงหย่อมบ้านตีนผาและป่าบงเปียง
หมู่ที่ 14 บ้านบนนาและหย่อมบ้านแม่กึ๋ง
หมู่ที่ 15 บ้านพุทธเอ้น รวมทั้งหย่อมบ้านกอก บ้านถ่าง และบ้านเตาปูน
หมู่ที่ 16 บ้านแพม
หมู่ที่ 17 บ้านสันเกี๋ยง และหย่อมบ้านสันพัฒนา
หมู่ที่ 19 บ้านใหม่ปูเลย


สภาพภูมิประเทศ

      ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบและภูเขา การคมนาคมสะดวก มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน มีลำน้ำแม่แจ่มเป็นสายหลัก เหมาะแก่การทำนาและสวน ราษฎรทำการเกษตรครอบคลุมพื้นที่เกือบทุกหมู่บ้านส่วนฤดูแล้งน้ำสำหรับการเกษตรไม่เพียงพอเนื่องจากขาดแหล่งกักเก็บน้ำ และน้ำจากคลองชลประทานอยู่ตอนปลายคลองส่งน้ำ ส่วนพื้นที่หมู่ 5, 6, 8, 15,16 เกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก สร้างความเสียหายพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนที่พักอาศัย จำนวนประชากรตำบลช่างเคิ่ง ทั้งสิ้นประมาณ 8,173 คน จำนวน 2,432 ครัวเรือน (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอแม่วาง ณ เมษายน 2557) หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดคือ บ้านป่าตึง และน้อยที่สุดคือ บ้านใหม่ปูเลย ในภาพรวมทั้งตำบลช่างเคิ่งมี อัตราเฉลี่ยจำนวนประชากร 5 คน / ครัวเรือน การประกอบอาชีพหลักทำการเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ปลูกพืชไร่สวนผักผลไม้ และเลี้ยงสัตว์จำพวกสุกร ไก่ เป็ด ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง กระเทียม แตงโม พื้นที่ส่วนมากใช้สำหรับปลูกข้าวและเป็นผลผลิตหลักที่สร้างรายได้มากที่สุด ซึ่งจะทำการปลูกข้าวปีละครั้ง ส่วนอาชีพรองลงมาได้แก่ รับจ้างแรงงานภาคเกษตรกรรม ช่างก่อสร้าง ค้าขาย อุตสาหกรรมครัวเรือน การเคลื่อนย้ายแรงงานช่วงเวลาว่างงานจากการทำเกษตรกรรม ทำงานรับจ้างในเมืองและพื้นที่ข้างเคียงในบางฤดูกาล

 


สภาพทางสังคม

      ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์บางส่วน ลักษณะชุมชนแบบเกษตรกรรม ชุมชนพักอาศัยตั้งหนาแน่นบริเวณเส้นทางสัญจรสายหลักในตำบลเป็นแนวยาวกระจายกลุ่ม มีศูนย์กลางชุมชนบริเวณวัด โรงเรียน และสาธารณูปโภคสำคัญ โดยมีวัด 9 แห่ง โบสถ์คริสต์ 4 แห่ง โรงเรียน 7 แห่ง ตลาดชั่วคราว 1 แห่ง เพื่อเป็นสถานที่บริการสาธารณะชุมชนด้วย

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

1.1 อาชีพ

เกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้างแรงงานภาคการเกษตร

 

1.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

-ธนาคาร - แห่ง

-โรงแรม/ที่พัก 4 แห่ง

-ปั๊มน้ำมันหลอด/หยอดเหรียญ 8 แห่ง

-โรงงานอุตสาหกรรม (เหมืองแร่) 1 แห่ง

-โรงสี 12 แห่ง

 

2. สภาพทางสังคม

2.1 การศึกษา

-โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง

-โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง

-โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง

-โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง

-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 18 แห่ง

-หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 8 แห่ง

 

2.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด / สำนักสงฆ์ 13 แห่ง

- ศาลเจ้า - แห่ง

- โบสถ์ 4 แห่ง

- ศาล/หอเจ้านาย 5 แห่ง

- ฌาปนสถาน 15 แห่ง

 

2.3 สาธารณสุข

- โรงพยาบาลของรัฐขนาด, สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน , สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง

- สปา/นวดแผนโบราณ 2 แห่ง

(สถานบริการนวดสมุนไพร :บ้านต้นตาลและบ้านทุ่งยาว)

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 98 2.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-สถานีตำรวจ/สถานีดับเพลิง - แห่ง

 

3. สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบริการพื้นฐาน

 

3.1 การคมนาคม

     มีถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติค และคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรองเป็นคอนกรีตและ ถนนลูกรัง สามารถคมนาคมได้โดยสะดวกทั่วทั้งพื้นที่

 

3.2 การโทรคมนาคม

-ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง

-สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ - แห่ง

- เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ระบบ AIS, DTAC, True move

 

3.3 การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเข้าถึงทั้งตำบล ( 15 หมู่บ้าน )

จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ ร้อยละ 98

 

3.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

-ลำน้ำ , ลำห้วย 16 สาย

-บึง , หนองและอื่น ๆ 5 แห่ง

 

3.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-ฝาย 74 แห่ง

-บ่อน้ำตื้น 110 แห่ง

-บ่อโยก 2 แห่ง

- อ่างเก็บน้ำ 10 แห่ง

- ระบบประปาหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน

 

 

4. ข้อมูลอื่นๆ