องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์เก่า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
161
เดือนที่แล้ว
1,578
ปีนี้
10,123
ปีที่แล้ว
13,386
ทั้งหมด
23,620
ไอพี ของคุณ
3.236.126.69


-:- ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- แผนกำหนดการโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 (พ่นหมอกควัน) 
-:- เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช ฯ จำนวน 5 คน 
-:-  สื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
-:- ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)เพื่อประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. 
-:- ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ผลการปฏิบติราชการในระดับดีเด่นในครึ่งปีแรก ประจำปี 2563 
-:- ช่องทางการขอรับบริการจากอบต.ช่างเคิ่ง 
-:- แจ้งงดกิจกรรมตลาดนัดขยะ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง 
-:-  นายอุดร ปิโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ได้มอบนโยบายแก่ผู้นำชุมชน ทั้ง 15 หมู่บ้าน ว่าจะปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และปราศจากการทุจริต เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง 

งานนิติการ สำนักปลัด อบต.ช่างเคิ่ง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้นำชุมชนทั้ง 15 หมู่บ้าน
งานสาธารณสุข อบต.ช่างเคิ่ง ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค Covid-19 รับการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
โครงการหมู่บ้านต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมอบรมทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ
ดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมอบรมทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ณ บ้านบนนา หมู่ที่ 14
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และวันสิ่งแวดล้อมโลก
ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางบ้าน ห้วยริน ม.9-บ้านสันเกี๋ยง ม.17 งบประมาณ500,000.00 บาท
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศเรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา 
-:- ประกาศเรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา 
-:- ประกาศ การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจราตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562 
-:- ประกาศ การตรวจสอบพัสดุขององค์กรการบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ปี 2562 
-:- ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 
-:- รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-:- สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
-:- ขายพัสดุของทรงราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ปูเลย หมู่ที่ 19 
-:- โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท้องฝาย ม.8 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านต่อ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านต่อเรือ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 8 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเรียบลำน้ำแม่แจ่ม บ้านต้นตาล หมู่ที่ 5 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเรียบลำน้ำแม่แจ่ม บ้านพุทธเอ้น หมู่ที่ 15 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านแม่มิงค์ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว (หย่อมบ้านแม่แทน) 

วัดพุทธเอ้น
นํ้าแม่ออกฮู
นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร