องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
82
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
2,138
เดือนที่แล้ว
2,345
ปีนี้
2,138
ปีที่แล้ว
25,408
ทั้งหมด
61,535
ไอพี ของคุณ
54.204.73.51
E-sevices-:- อบต.ช่างเคิ่ง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.เทพรัตน์ฯ ปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ร่วมกันตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าของหอพักพิพัฒน์กนกพร ได้เลี้ยงสัตว์ จำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
-:- ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.ช่างเคิ่ง 
-:- วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่งทได้แถลงนโยบาย ตามมาตรา 58/5 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2535 
-:- ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 
-:- โครงการ "คนไทยไร้ E-Waste" 
-:- ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง 
-:- พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 
-:- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 

เทศบาลตำบลหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ
กิจกรรมตลาดนัดขยะ
กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องและผู้บริหารท้องถิ่น
การมอบกายอุปกรณ์ (ไม้เท้า) ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลช่างเคิ่ง
รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการเทคอนกรีตเพื่อเป็นทางข้ามลำเหมือง หมู่ที่ 15 บ้านพุทธเอ้น 
-:- ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยริน ตำบลช่างเคิ่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอินทนนท์ ตำบลช่างเคิ่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(ก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ) ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศ การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- การคืนหลักประกันสัญญา 5 โครงการ 
-:- การคืนหลักประกันสัญญา 4 โครงการ 
-:- การคืนหลักประกันสัญญา 
-:- การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา  
ประกาศผู้ชนะราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่2) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่ 1) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่มิงค์ หมู่ 11 - บ้านป่าตึง หมูที่ 13 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 13 
-:- โครงการก่อสร้างแทงค์กักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมจัดซื อวัสดุท่อ บ้านต่อเรือ หมู่ที่ 2 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุทธเอ้น หมู่ที่ 15  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเท้อ หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบนนา หมู่ที่ 14 
-:-  โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางภายในหมู่บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยริน 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 

วัดพุทธเอ้น
นํ้าแม่ออกฮู
นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร