องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
3,599
ปีนี้
17,864
ปีที่แล้ว
34,542
ทั้งหมด
111,803
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
E-sevices-:- รับสมัคร การประกวด อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- การประเมินรอบแรก สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง พ.ศ.2566 
-:- ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566  
-:- ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- งานสาธารณสุข อบต.ช่างเคิ่ง ประชาสัมพันธ์แผนออกพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 15 หมู่บ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 13-23 กุมภาพันธ์ 2566 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
-:- ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

งานเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กในการประเมินและการกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในช่วงเช้า พิธีมอบใบประกาศนียบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2565
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลช่างเคิ่ง ประจำปี พ.ศ. 2566
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ได้ให้พบปะพูดคุยนักเรียน/นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๐๗-๐๐๑๔ สายทางดงหอบ้านต่อเรือ - สามแยกดอยแดน บ้านต่อเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลช่างเคิ่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง  
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างอบต.ปางหินฝน 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.ปางหินฝน 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566 (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 
ประกาศผู้ชนะราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่2) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่ 1) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการปรับปรุงผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่มิงค์ หมู่ 11 - บ้านป่าตึง หมูที่ 13 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 13 
-:- โครงการก่อสร้างแทงค์กักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมจัดซื อวัสดุท่อ บ้านต่อเรือ หมู่ที่ 2 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุทธเอ้น หมู่ที่ 15  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเท้อ หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบนนา หมู่ที่ 14 
-:-  โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางภายในหมู่บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

วัดพุทธเอ้น
นํ้าแม่ออกฮู
นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร